تاریخ :  سه شنبه 1391/08/09
نویسنده :  ♥ Ali A.to ♥

محمد رضا شریفی نیا در اقدامی متحیرانه از همسرش آزیتا حاجیان جدا شد و

با بازیگر جوان سینما و تلویزیون ،خانم رز رضوی ازدواج کرد.گفتنی است رز رضوی

همسال دختر شریفی نیاست.♥خوش آمــــدید♥
____@@@@@@@@@@_________
____@@@@@@@@@@_________
_____@@ @@_________
______@@ @@________
_______@@ @@_______
_______@@ @@@ @@______
_______@@ @ @ @@______
_______@@ @ @ @@_____
________@@ @@@@ @@_____
_________@@ @@____
__________@@ @@@@@ @@___
___________@@ @@ @@ @@____
____________@@@@@ @@@@@@____

______________@@@@@___
______________@@@@@___
______________@@@@@___
______________@@@@@___
______________@@@@@___
______________@@@@@___
______________@@@@@___
______________@@@@@___
______________@@@@@___
_______________@@@@@___
________________@@@@@___
_________________@@@@@___
__@@@@@@@@@@@@@@@___
____@@@@@@@@@@@@@@@___
______@@@@@@@@@@@@@@@___

__________@@@@@@@@@___
__________@@@@@@@@@___
_____________@@@@@___
_____________@@@@@___
_____________@@@@@___
_____________@@@@@___
_____________@@@@@___
_____________@@@@@___
_____________@@@@@___
_____________@@@@@___
_____________@@@@@___
_____________@@@@@___
__________@@@@@@@@@___
__________@@@@@@@@@___

____@@@@@@@@@@_________
____@@@@@@@@@@_________
_____@@ @@_________
______@@ @@________
_______@@ @@_______
_______@@ @@@ @@______
_______@@ @ @ @@______
_______@@ @ @ @@_____
________@@ @@@@ @@_____
_________@@ @@____
__________@@ @@@@@ @@___
___________@@ @@ @@ @@____
____________@@@@@ @@@@@@____


_______________@@@@@___
_______________@@@@@___
_______________@@@@@___

_______________@@@@@___
_______________@@@@@___
_______________@@@@@___
_______________@@@@@___
_______________@@@@@___
_______________@@@@@___
___________@@@@@@@@@@___
__________@@@@@@@@@@@___
___________@@@@@@@@@@___
_______________@@@@@___
_______________@@@@@___
_______________@@@@@___
_______________@@@@@___
______________@@@@@___
_____________@@@@@___
____________@@@@@___

____________@@@@@________
__________@@ @@______
_______ @@ @@____
_______@@ @ @@__
_______@@ @ @ @@__
_______@@ @ @ @@__
________@@ @ @@____
__________@@ @@______
____________@@@@@________


@
@@
@@@
@@@@
@@@@@
@@@@@@
@@@@@@@